Mens, Maatwerk & Techniek

Professionals in Flow & Fluid Technology

Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN


aim fluid control b.v.
gevestigd te Son en Breugel, Ekkersrijt 7310,
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, te ‘s Hertogenbosch op 1 oktober 1995
inschrijfnummer Kamer van Koophandel 0016079869

Download algemen leverings voorwaarden aim fluid control b.v.

Art. 1. ALGEMEEN

1. Wanneer deze Algemene Leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door aim fluid control b.v., zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door aim fluid control b.v. niet aanvaard. 
2. In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:
- produkt: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie.
- de opdrachtgever: degene, tot wie de vorengenoemde aanbieding is gericht. 
- dienst: de aanneming van werk.

Art. II AANBIEDING

1. Elke van aim fluid control b.v. uitgegane aanbieding is vrijblijvend. 
2. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. 
3. In catalogussen, afbeelden, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door aim fluid control b.v. ondertekende opdrachtbevestiging. 
4. De door aim fluid control b.v. uitgebrachte aanbieding alsmede de door haar verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, e.d. blijven haar eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat er voor in, dat geen gegevens van de door aim fluid control b.v. gebezigde fabricage- en/of constructiemethoden dan met diens uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, bekendgemaakt of gebruikt. 
5. Het leveren van leidingwerk, alsmede het verstrekken van leidingswerktekeningen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders is vermeld, niet in de aanbieding 
begrepen.

Art. III. OVEREENKOMST

1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door aim fluid control b.v. 
onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door aim fluid control b.v..
2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van aim fluid control b.v. binden aim fluid control b.v. niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

Art. IV PRIJS

1. De door aim fluid control b.v. opgegeven prijzen gelden voor leveringen af fabriek met dien verstande dat aim fluid control b.v. voor bestellingen van minder dan 680,- - euro excl. omzetbelasting en eventueel afzonderlijk in rekening te brengen verpakking, een al dan niet vaste opslag voor behandelingskosten in rekening zal brengen. 
2. Indien na de datum van aanbieding een of meer der kostprijsfactoren een verhoging , waaronder met betrekking tot door aim fluid control b.v. in het buitenland bestelde materialen en onderdelen begrepen een verandering in de waarde tegenover de gulden van de betrokken buitenlandse valuta, ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge te voorziene omstandigheden - is aim fluid control b.v. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. 
3. Opgegeven prijzen zijn excl. omzetbelasting en afzonderlijk in rekening te brengen verpakking. Uitsluitend indien dat is overeengekomen wordt afzonderlijk berekende verpakking teruggenomen onder creditering van de opdrachtgever van het daarvoor in rekening gebrachte bedrag, mits deze verpakking franco en in goede staat binnen 30 dagen na factuurdatum door aim fluid control b.v. wordt terugontvangen. Andere verpakking wordt nimmer teruggenomen. 
4. Opgegeven prijzen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, steeds exclusief montage-, beproevings- en inbedrijfstellingskosten.

Art. V. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

1. Produkten reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Indien de koper geen tijdige instructies geeft omtrent de wijze van verzending, is aim fluid 
control b.v. vrij in keuze van vervoer. 
2. aim fluid control b.v. behoudt zich het recht voor opdrachten in gedeelten af te leveren en deze deelleveringen te factureren. 
3. De leveringstermijn gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst. 
b. de dag van ontvangst door aim fluid control b.v. van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d. 
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten.
4. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de levertijd evenwel niet eerder ingaan dan na de ontvangst van de eerste termijn. 
5. De opgegeven leveringstermijn geldt steeds als bij benadering, doch aim fluid control b.v. zal zich zoveel mogelijk beijveren deze in acht te nemen. 
6. aim fluid control b.v. is niet aansprakelijk voor levertijdoverschrijding door haar toeleveranciers met inbegrip van transporteurs.
7. Het produkt geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van aim fluid control b.v. is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de gehoudenheid van aim fluid control b.v. tot nakoming van zijn eventuele montage- /installatieverplichtingen met inachtneming van artikel VI.
8. Overschrijding van leveringstermijn - door welke oorzaak dan ook - geeft de opdrachtgever geen recht op niet nakoming van enige jegens aim fluid control b.v. aangegane verplichting noch op het al dan niet met rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Art. VI MONTAGE EN MONTAGETERMIJN

1. Indien de opdrachtgever in de opdracht montage of daaruit voortvloeiende werkzaamheden opneemt, geschieden deze werkzaamheden geheel voor rekening en risico van 
de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
2. aim fluid control b.v. is niet gebonden aan enige door de opdrachtgever in opdracht vermelde termijn voor montage en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden als bedoeld in artikel VI lid 1.

Art. VII BETALING

1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden in 3 termijnen.
-1/3 (een derde) uiterlijk binnen 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst. 
-1/3 (een derde) uiterlijk binnen 14 dagen na levering volgens art. V, lid 7.
-1/3 (een derde) binnen een maand na de tweede termijn. 
2. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van aim fluid control b.v. of op een door haar aan te wijzen rekening.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft aim fluid control b.v. zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 4 punten boven het promessedisconto van de Nederlandsche Bank en tevens alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Art. VIII RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG

1. Dadelijk nadat het produkt als geleverd geldt in de zin van artikel V lid 6 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit produkt mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van aim fluid control b.v. te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het produkt, zal aim fluid control b.v. gerechtigd zijn de kosten van opslag van het produkt aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
2. Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel V lid 7 gestelde, gaat de eigendom van het produkt eerst op de opdrachtgever over, wanneer al het door de opdrachtgever aan aim fluid control b.v. uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan aim fluid control b.v. is voldaan. 
3. aim fluid control b.v. zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het produkt. De opdrachtgever zal aan aim fluid control b.v. alle medewerking verlenen, teneinde aim fluid control b.v. in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het produkt, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage. 
4. Opdrachtgever verplicht zich goederen die nog niet in zijn eigendom zijn overgegaan, lettende op artikel VIII lid 1, 2 en 3, nimmer buiten zijn macht te laten geraken zulks door levering aan derden of opslag buiten zijn bedrijf, waardoor het feitelijk eigendomsvoorbehoud niet uitgeoefend zou kunnen worden. Alle kosten te maken voor het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud komen ook in bovenstaande gevallen voor rekening van de opdrachtgever.

Art. IX KEURING

1. Indien overeengekomen is, dat de opdrachtgever de produkten in het bedrijf van aim fluid control b.v. zal keuren of doen keuren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen 8 dagen, nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld, worden de produkten geacht definitief door de opdrachtgever te zijn aanvaard, behoudens het bepaalde in artikel X lid 12 omtrent reclamering ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken. 
2. De kosten van de keuring zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Art. X GARANTIE

1. aim fluid control b.v. garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde produkten en/of verrichte werkzaamheden, met dien verstande, dat deze garantie slechts geldt, indien de geleverde apparatuur wordt aangesloten op een leidingnet, dat voldoet aan door aim fluid control b.v. te stellen normen. 
2. Deze garantie wordt gegeven voor de tijd van 6 maanden, met dien verstande dat, indien de produkten dag en nacht in bedrijf zijn de garantie wordt gegeven voor de tijd van 3 maanden. 
Bij levering zonder montage gaat de garantieduur in op de dag van ingebruikneming doch uiterlijk 30 dagen nadat de produkten zijn verzonden. 
3. aim fluid control b.v. is uit hoofde van haar garantie slechts aansprakelijk voor gebreken, waarvan de opdrachtgever bewijst, dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ondeugdelijkheid van materiaal, fabricage of uitvoering. Voor gebreken, die het gevolg zijn van andere oorzaken, zoals bijvoorbeeld het gebruik van ongeschikte en/of verontreinigende oliesoorten, dan wel smeermiddelen, het gebruik van verontreinigende of natte perslucht, vuil in het systeem of agressieve omgeving, is aim fluid control b.v. niet aansprakelijk. 
4. aim fluid control b.v. is uit hoofde van deze garantie slechts gehouden het ondeugdelijke te haar beoordeling te vervangen of te herstellen. Vervanging strekt niet verder dan het kosteloos en franco toezenden van een nieuw exemplaar. Herstelling geschiedt ter beoordeling van aim fluid control b.v. of kosteloos in haar fabriek of bij de opdrachtgever ter plaatse, in welk geval de opdrachtgever is verplicht reisuren alsmede reis- en verblijfkosten de vergoeden met inachtneming en toepassing van artitkel VI. 
5. Niettegenstaande vervanging of herstelling blijft de oorspronkelijke garantieduur op het vervangen of herstelde produkt gehandhaafd. 
6. Terzake van de door aim fluid control b.v. uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerkingen. 
7. Indien aim fluid control b.v. ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen eigendom van aim fluid control b.v., 
8. Het beweerdelijk niet nakomen door aim fluid control b.v. van haar garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met aim fluid control b.v. gesloten overeenkomst. 
9. Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met aim fluid control b.v. gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is aim fluid control b.v. met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden.
10.Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is aim fluid control b.v. alleen gehouden tot nakoming binnen Nederland , België en Luxemburg van de in dit artikel omschreven garantie-verplichtingen met inachtname van art XIII. 11.De garantie vervalt indien de opdrachtgever werkzaamheden aan het geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten of het geleverde onoordeelkundig en/of ondoelmatig gebruikt dan wel doet of laat gebruiken. 12.Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk te geschieden doch in geval van uitwendig waarneembare gebreken uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de produkten door de opdrachtgever en in geval van niet uitwendig waarneembare gebreken uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van de garantieduur, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen aim fluid control b.v. ter zake van de desbetreffende gebreken vervalt.

Art. XI AANSPRAKELIJKHEID

1. De aansprakelijkheid van aim fluid control b.v. is beperkt tot nakoming van de in art. X van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. 
2. Behoudens grove schuld aan de zijde van aim fluid control b.v. en behoudens het bepaalde in lid 1, is alle aansprakelijk van aim fluid control b.v., zoals voor 
bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.
3. aim fluid control b.v. is derhalve ook niet aansprakelijk voor:
- schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens. 
- beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken. 
4. Indien aim fluid control b.v., zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever. 
5. De opdrachtgever is gehouden aim fluid control b.v. te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van aim fluid control b.v. in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.

Art. XII OPSCHORTING EN ONTBINDING.

1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met aim fluid control b.v. gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees, dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om zijn contractuele verplichtingen jegens aim fluid control b.v. te voldoen, alsmede in geval van surséance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht - al dan niet tot zekerheid - van het bedrijf of een belangrijk deel van de vorderingen van de opdrachtgever, is aim fluid control b.v. gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogte zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is aim fluid control b.v. bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijk ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
2. In deze gevallen wordt de overeengekomen prijs ineens opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de nog niet door aim fluid control b.v. gemaakte kosten, in geval van opschorting is aim fluid control b.v. bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen of gefabriceerde produkten voor rekening van opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding is de opdrachtgever gehouden om het vorenomschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen produkten tot zich te nemen, bij gebreke waarvan aim fluid control b.v. bevoegd is deze produkten voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
3. In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan elke van de wil van aim fluid control b.v. onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van de overeenkomst reeds te voorzien - waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van aim fluid control b.v. niet kan worden gevergd, is aim fluid control b.v. gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding of boete gehouden zal zijn. Aan het einde van deze termijn is opdrachtnemer verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst..
4. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Art. XIII TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing. 
2. Voor zover geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, in verband met hun aard, dan wel het gevorderde bedrag door de Arrondissementsrechtbank beslist dient te worden is uitsluitend de rechtbank van het arrondissement, waarbinnen aim fluid control b.v. is gevestigd, bevoegd ter zake enige uitspraak te doen.

Son en Breugel, 9 februari 2009
Download algemen leverings voorwaarden aim fluid control b.v.